TEAM OWNERS

Ajoy Khandheria
Anurag Malhotra
Rishi Ahuja
Amitabh Nagpal
Shalini Arora Kochhar

Mentor

Poker Sports League

PROS

Jaideep Sajwan
Ratul Steves

Live Qualifiers

REGION - South

  • - Andhra Pradesh
  • - Karnataka
  • - Kerala
  • - Lakshadweep
  • - Puducherry
  • - Tamil Nadu
  • - Telangana