TEAM OWNERS

Rishi Kajaria
Kajaria Ceramics
Ruchirans Jaipuria
Jaipuria Group
Abhishek Jain
Leela Jewels
Gaurav Goel
Dhampur Sugar

Mentor

Poker Sports League

PROS

Shashank Jain
Vinod Megalmani

Live Qualifiers

REGION - North

  • - Chandigarh
  • - NCR
  • - Haryana
  • - Himachal Pradesh
  • - Jammu and Kashmir
  • - Punjab
  • - Rajasthan
  • - Uttar Pradesh
  • - Uttarakhand