TEAM OWNERS

Purrshottam Bhaggeria
Filatex Group

Mentor

Poker Sports League

PROS

Siddharth Singhvi
Vaibhav Sharma

REGION - North

  • - Chandigarh
  • - NCR
  • - Haryana
  • - Himachal Pradesh
  • - Jammu and Kashmir
  • - Punjab
  • - Rajasthan
  • - Uttar Pradesh
  • - Uttarakhand